Programma

Ontdek hieronder onze programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Deze worden geregeld verder aangevuld.

Heb je nog ideeën? Laat het ons zeker weten!

Voetpaden en oversteekpunten worden onder handen genomen

De voetpaden in onze gemeente zijn op heel wat plaatsen onbegaanbaar geworden door boomwortels die vele straatstenen omhoog duwen. Het is dan ook hoog nodig dat vele straten in onze gemeente onder handen genomen worden. Hiervoor is door de gemeentediensten een plan uitgewerkt, waarvoor de komende jaren een groot investeringsbudget dient worden uitgetrokken.

In 2018 werd begonnen aan de Verbindingslaan, Manebruggestraat en Adrinkhovenlaan. Bomen die te groot geworden zijn worden uitgedaan en vervangen door bomen die beter geschikt zijn om in een straat te staan. De voetpaden worden volledig heraangelegd en er worden schuine drempels aangelegd aan oversteekplaatsen om gemakkelijk te kunnen oversteken met een rolstoel of kinderwagen.

Het mag dus duidelijk zijn, veilig begaanbare voetpaden is voor N-VA Borsbeek een absolute prioriteit!

Mobiele camera’s worden ingezet tegen sluikstorten en overlast

Het is helaas in heel veel gemeenten een last en ook Borsbeek ontsnapt er niet aan. Een aantal plekken worden telkens opnieuw geconfronteerd met sluikstort, achtergelaten door medeburgers die lak hebben aan regels.

Om dit probleem te bestrijden willen we overgaan tot de aankoop van een aantal mobiele camera’s die kunnen ingezet worden op plekken die veelvuldig te maken krijgen met elke vorm van overlast, waaronder sluikstorten. Op die manier worden potentiële daders afgeschrikt en misschien zelfs vastgelegd op beeld zodat ze daarna vervolgd kunnen worden.

De gemeente blijft vanzelfsprekend ook inzetten op zachtere maatregelen zoals sensibiliseren via onder andere infofiches en het aanspreken en begeleiden van kleine overtreders.

Verlichting op Zoomweg en Verlengde Schanslaan voor een veilig Fort 3

De voorbije jaren is er veel geïnvesteerd in Fort 3 om er het culturele en recreatieve hart van onze gemeente van te maken. Dit heeft er toe geleid dat er al heel wat meer leven in de brouwerij is in deze groen long vlakbij onze dorpskern.

Om ervoor te zorgen dat mensen zich ook tijdens de donkere maanden en in de late uurtjes veilig van en naar het Fort kunnen bewegen, brengen we meer verlichting aan op de hele Langbaan. Hetzelfde geldt voor de Zoomweg.

Ook die andere belangrijke toegangsweg, de Verlengde Schanslaan, wordt voorzien van meer en betere verlichting.

Maar ook binnenin het Fort brengen we verlichting aan op een aantal strategische plaatsen om de verenigingslokalen vlot en veilig toegankelijk te maken.

Buurtwerker brengt gemeente tot bij de burger

N-VA Borsbeek gaat voor een geïntegreerde aanpak van samenlevingsproblemen. Ons gemeentebestuur is nog nooit zo bereikbaar geweest via allerhande kanalen en tegelijk hebben vele burgers het gevoel dat kleine alledaagse problemen, zoals zwerfafval, nachtlawaai, voetpaden in slechte staat of kleine criminaliteit niet aangepakt worden.

Om hieraan tegemoet te komen, maken we werk van een gemeente die tot bij de burger komt, letterlijk. De aanwerving van een buurtwerker moet ervoor zorgen dat mensen een zeer duidelijk aanspreekpunt krijgen. Deze persoon zijn taak is een netwerk uit te bouwen in de verschillende Borsbeekse wijken.

De buurtwerker kan voor een aantal van de opgesomde problemen een eerste aanspreekpunt zijn voor inwoners. Het is dan zijn/haar taak om dit door te briefen naar de juiste diensten, zoals het wijkteam van de lokale politie, de dienst grondgebiedzaken of de sociale dienst. Samen met hen wordt er dan een juiste aanpak van de problemen opgemaakt.