Programma

Ontdek hieronder onze programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Deze worden geregeld verder aangevuld.

Heb je nog ideeën? Laat het ons zeker weten!

Voetpaden en oversteekpunten worden onder handen genomen

De voetpaden in onze gemeente zijn op heel wat plaatsen onbegaanbaar geworden door boomwortels die vele straatstenen omhoog duwen. Het is dan ook hoog nodig dat vele straten in onze gemeente onder handen genomen worden. Hiervoor is door de gemeentediensten een plan uitgewerkt, waarvoor de komende jaren een groot investeringsbudget dient worden uitgetrokken.

In 2018 wordt begonnen aan de Verbindingslaan, Manebruggestraat en Adrinkhovenlaan. Bomen die te groot geworden zijn worden uitgedaan en vervangen door bomen die beter geschikt zijn om in een straat te staan. De voetpaden worden volledig heraangelegd en er worden schuine drempels aangelegd aan oversteekplaatsen om gemakkelijk te kunnen oversteken met een rolstoel of kinderwagen.

Het mag dus duidelijk zijn, veilig begaanbare voetpaden is voor N-VA Borsbeek een absolute prioriteit!

Mobiele camera’s worden ingezet tegen sluikstorten en overlast

Het is helaas in heel veel gemeenten een last en ook Borsbeek ontsnapt er niet aan. Een aantal plekken worden telkens opnieuw geconfronteerd met sluikstort, achtergelaten door medeburgers die lak hebben aan regels.

Om dit probleem te bestrijden willen we overgaan tot de aankoop van een aantal mobiele camera’s die kunnen ingezet worden op plekken die veelvuldig te maken krijgen met elke vorm van overlast, waaronder sluikstorten. Op die manier worden potentiële daders afgeschrikt en misschien zelfs vastgelegd op beeld zodat ze daarna vervolgd kunnen worden.

De gemeente blijft vanzelfsprekend ook inzetten op zachtere maatregelen zoals sensibiliseren via onder andere infofiches en het aanspreken en begeleiden van kleine overtreders.

Verlichting op Zoomweg en Verlengde Schanslaan voor een veilig Fort 3

De voorbije jaren is er veel geïnvesteerd in Fort 3 om er het culturele en recreatieve hart van onze gemeente van te maken. Dit heeft er toe geleid dat er al heel wat meer leven in de brouwerij is in deze groen long vlakbij onze dorpskern.

Om ervoor te zorgen dat mensen zich ook tijdens de donkere maanden en in de late uurtjes veilig van en naar het Fort kunnen bewegen, brengen we meer verlichting aan op de hele Langbaan. Hetzelfde geldt voor de Zoomweg.

Ook die andere belangrijke toegangsweg, de Verlengde Schanslaan, wordt voorzien van meer en betere verlichting.

Maar ook binnenin het Fort brengen we verlichting aan op een aantal strategische plaatsen om de verenigingslokalen vlot en veilig toegankelijk te maken.

Buurtwerker brengt gemeente tot bij de burger

N-VA Borsbeek gaat voor een geïntegreerde aanpak van samenlevingsproblemen. Ons gemeentebestuur is nog nooit zo bereikbaar geweest via allerhande kanalen en tegelijk hebben vele burgers het gevoel dat kleine alledaagse problemen, zoals zwerfafval, nachtlawaai, voetpaden in slechte staat of kleine criminaliteit niet aangepakt worden.

Om hieraan tegemoet te komen, maken we werk van een gemeente die tot bij de burger komt, letterlijk. De aanwerving van een buurtwerker moet ervoor zorgen dat mensen een zeer duidelijk aanspreekpunt krijgen. Deze persoon zijn taak is een netwerk uit te bouwen in de verschillende Borsbeekse wijken.

De buurtwerker kan voor een aantal van de opgesomde problemen een eerste aanspreekpunt zijn voor inwoners. Het is dan zijn/haar taak om dit door te briefen naar de juiste diensten, zoals het wijkteam van de lokale politie, de dienst grondgebiedzaken of de sociale dienst. Samen met hen wordt er dan een juiste aanpak van de problemen opgemaakt.

N-VA Borsbeek zet in op Nederlands voor anderstaligen

Als N-VA hechten we veel belang aan de Nederlandse taal. Een gemeenschappelijke taal is een sine qua non om communicatie mogelijk te maken en mensen met elkaar te verbinden. Als we werk willen maken van een gemeenschap waar iedereen zijn plaats heeft, dan kunnen we niet zonder Nederlands als gemeenschappelijke taal.

Wij pleiten dan ook voor een aantal initiatieven om mensen Nederlands aan te leren. Eerst en vooral bouwen we de bestaande buddywerking binnen ‘BAM empowerment’, die gericht is op de zoektocht naar een job of opleiding, uit met mentors die vrijwillig mensen Nederlands willen leren. We kijken ook of er een mogelijkheid is om samen te werken met organisaties zoals Atlas om echt klassikale cursussen te organiseren.

Om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de lokale gemeenschap, investeren we in extra taalcursussen. Deze worden aangeboden aan inwoners van Borsbeek in de vorm van een premie. Inwoners die het Nederlands niet of slechts beperkt machtig zijn hebben hier recht op.

Deze premie is gericht op EU-burgers die een basiscursus Nederlands willen volgen of niet-EU burgers die hun Nederlands nog willen verbeteren na het volgen van de verplichte cursus N2T die deel uitmaakt van het inburgeringstraject. Zij kunnen een cursus volgen bij een erkende organisatie voor taallessen.

N-VA Borsbeek maakt werk van digitale dienstverlening

De gemeente is dringend toe aan een vernieuwe website die voldoet aan moderne noden. Deze moet opgemaakt worden vanuit het standpunt van de burger, zodat deze eenvoudig vindt waar hij of zij naar op zoek is.

Ook wordt er de nodige aandacht besteed aan een geïntegreerd E-gov platform, dat mee verwerkt wordt in de website. Dit moet ervoor zorgen dat mensen van thuis uit bepaalde documenten kunnen opvragen of hun kinderen kunnen inschrijven voor een zomerkamp, zonder dat zij zich hiervoor naar het gemeentehuis dienen te begeven. Op die manier hoeven ze niet aan te schuiven tijdens een drukke avondopening of een dag vrijaf te nemen om langs het gemeentehuis te komen. En de mensen die wel naar het gemeentehuis komen, moeten minder lang wachten en kunnen vlot verder geholpen worden.

Ook de integratie van een GIS (geografisch informatiesysteem) moet het mogelijk maken dat burgers eenvoudig melding kunnen maken van gebreken aan het openbaar domein. Dit kan zeer eenvoudig door het aanduiden op een kaart en het invullen van een aantal zeer eenvoudige vragen zodat de gemeentelijke diensten weten waar er werk aan de winkel is.

Tenslotte moet er ook een volwaardige mobiele versie van de website zijn zodat deze ook toegankelijk is via de smarthphone en tablet. Zo kan men bijvoorbeeld ook tijdens een wandeling door Fort 3 melding maken van een omgevallen boom.

N-VA Borsbeek gaat voor Huis van het Kind

Ook in Borsbeek willen we meer inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen, jongeren en hun ouders.  Dat is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Met het Huis van het Kind stemmen we af op de noden en behoeften van onze Borsbeekse gezinnen.  Vraaggericht proberen dichtbij de gezinnen staan en laagdrempeligheid zijn daarbij cruciaal.

Gezinnen worden vandaag al door verschillende organisaties gesteund. De Huizen van het Kind zijn er om de krachten te bundelen en zo gezinnen nog beter te ondersteunen. Het gaat om een lokale samenwerking waarbinnen verschillende organisaties1 elkaar versterken.  Ze zorgen samen voor een aanbod ter ondersteuning van alle soorten - aanstaande, éénouder , nieuw samengesteld, …  - gezinnen met kinderen en jongeren.  Een enorme uitdaging met veel mogelijkheden. 

Voorbeelden van mogelijke ondersteuning zijn:

  • opvoedingsondersteuning
  • informatie rond goede kinderopvang en vakantieopvang
  • de strijd tegen kinderarmoede en kwetsbare jongeren
  • uitlenen van speelgoed
  • problemen inzake gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en onderwijs bij kinderen vroegtijdig op te sporen, op te volgen en/of te verwijzen

In het huidige consultatiebureau van Kind en Gezin in de Corneel Smitslei bevindt zich al de opvoedingswinkel en een speel-o-theek.  Deze accommodatie is echter te klein om verder uit te breiden.  De komende jaren willen we op de site van Tirolerhof een echt Huis van het Kind ontwikkelen zodat Borsbeekse gezinnen daar terecht kunnen met hun vragen rond de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen.

Hier blijft het echter niet bij. Mits een aantal investeringen moet het mogelijk zijn om in het Tirolerhof nog andere functies te ontwikkelen, zoals een deel van cultureel centrum d’Archipel, een seniorenlokaal, enzovoort.

Kortom, Tirolerhof wordt het centrum van activiteiten in Borsbeek-West.

 

1 Een kleine greep van partners: basiseducatie, buurtwerking, Centrum Algemeen Welzijnswerk, C.L.B., consultatiebureaus, de Gezinsbond, huisartsen, Kind en Gezin,  huistaakbegeleiding, lokaal loket kinderopvang, speelpleinwerkingen, OCMW’s, opvoedingswinkels, prenatale steunpunten, speel-o-theken, welzijnsschakels, ruilwinkels, …

N-VA Borsbeek wil wekelijkse ophaling restafvalzak tijdens zomerperiode

Borsbeek is een gemeente met vele, oudere appartementen. In deze appartementen werden geen bergplaatsen voor afval voorzien, waardoor heel wat Borsbeekse gezinnen hun afval moeten bewaren op een klein terras of soms zelfs in huis. Tijdens warme periodes in de zomer leidt dit tot een onaangename geurhinder en het aantrekken van ongedierte, wat best vermeden kan worden.

Bij nieuwbouwprojecten wordt er verplicht om wel de nodige ondergrondse containers te voorzien zodat het afval daar kan opgeslaan worden, maar bij vele bestaande woonblokken is het onmogelijk om deze ondergrondse containers in te passen.

N-VA Borsbeek pleit er daarom voor om de frequentie van de afvalophaling tijdens de zomermaanden te verhogen zodat mensen niet 2 weken met hun restafvalzak opgescheept zitten. We denken hierbij aan de periode juni tot en met september.

Daarnaast moet er nog steeds ingezet worden op het stimuleren van het gebruik van de GFT-zak. Deze afhaling gebeurt wekelijks en vele mensen zouden een volle restafvalzak eenvoudig kunnen vermijden door het (beter) gebruik van de GFT-zak.