Programma

Ontdek hieronder onze programmapunten voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Deze worden geregeld verder aangevuld.

Heb je nog ideeën? Laat het ons zeker weten!

Algemeen bestuur, bestuurlijke organisatie en financiën

Speerpunt: Borsbeek 2.0

Gemeentefusie, het woord is de laatste jaren niet weg te denken uit elke discussie over de toekomst van gemeenten in Vlaanderen. Ook Borsbeek is door zijn grootte, ligging en slagkracht een gemeente waar een fusie op termijn zo goed als onvermijdelijk is.

Om ervoor te zorgen dat zo’n fusie een positief verhaal wordt, neemt N-VA Borsbeek liever zelf het heft in handen. Wij willen dan ook actief het gesprek aangaan met buurgemeenten om te kijken of er op korte termijn diensten kunnen worden samengevoegd om op middellange termijn te evolueren tot een volwaardige fusie.

Het spreekt hierbij vanzelf dat Borsbeek één en ondeelbaar is. Wij kijken hiervoor in de eerste plaats naar buurgemeenten zoals Wommelgem en Boechout-Vremde. De stad Antwerpen blijft wat ons betreft een goede buur, maar ook niet meer dan dat.

 

Rationalisering van het aantal openbare gebouwen

N-VA Borsbeek pleit voor een afbouw van het aantal gebouwen in handen van de gemeente. Naar de toekomst willen we inzetten op volgende gebouwen:

  • Het gemeentehuis is het adres waar alle burgers terecht kunnen met al hun vragen. Hier zitten alle gemeentelijke diensten, ook de politie en de sociale dienst.
  • Het huidige OCMW-gebouw dient enkel nog als back-office. Burgers komen hier enkel op afspraak.
  • Het Tirolerhof wordt omgebouwd tot multifunctioneel centrum. Een aantal sociale functies zoals het Huis van het Kind, Kind en Gezin en andere zijn hier thuis. Daarnaast kunnen verenigingen hier ook zalen huren. Deze locatie dient ook als ontmoetingsplaats voor de senioren.
  • Op het Fort wordt de polyvalente zaal uitgebouwd als de huurlocatie voor grotere evenementen. Het nieuwe Academia is multifunctioneel inzetbaar. Ook een aantal kleinere locaties, zoals Van Kempen, bieden mogelijkheden als eventlocatie.

We maken dus duidelijk de keuze om de pastorie, alsook het huidige seniorenlokaal in de Karel Soetelaan te verkopen.

Daarnaast willen we ook samenzitten met de besturen van de beide parochiezalen om te kijken in hoeverre we het aanbod aan zalen kunnen bundelen met die van de gemeente. Op die manier is er een nog groter aanbod aan zalen voor huurders en worden alle mogelijke beschikbare zalen gecentraliseerd en het gebruik geoptimaliseerd.

Gemeentelijke fiscaliteit

De opcentiemen op de onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting zullen komende legislatuur niet verhoogd worden.

De gemeente heeft een zeer lage schuldgraad. We weten nu reeds dat er de komende jaren nieuwe leningen moeten aangegaan worden om bepaalde investeringen te kunnen financieren en dit kan voor ons in beperkte mate.

Burgerzaken en migratie en inburgering

Speerpunt: N-VA Borsbeek zet in op Nederlands voor anderstaligen

Als N-VA hechten we veel belang aan de Nederlandse taal. Een gemeenschappelijke taal is een sine qua non om communicatie mogelijk te maken en mensen met elkaar te verbinden. Als we werk willen maken van een gemeenschap waar iedereen zijn plaats heeft, dan kunnen we niet zonder Nederlands als gemeenschappelijke taal.

Wij pleiten dan ook voor een aantal initiatieven om mensen Nederlands aan te leren. Eerst en vooral bouwen we de bestaande buddywerking binnen ‘BAM empowerment’, die gericht is op de zoektocht naar een job of opleiding, uit met mentors die vrijwillig mensen Nederlands willen leren. We kijken ook of er een mogelijkheid is om samen te werken met organisaties zoals Atlas om echt klassikale cursussen te organiseren.

Om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan de lokale gemeenschap, investeren we in extra taalcursussen. Deze worden aangeboden aan inwoners van Borsbeek in de vorm van een premie. Inwoners die het Nederlands niet of slechts beperkt machtig zijn hebben hier recht op.

Deze premie is gericht op EU-burgers die een basiscursus Nederlands willen volgen of niet-EU burgers die hun Nederlands nog willen verbeteren na het volgen van de verplichte cursus N2T die deel uitmaakt van het inburgeringstraject. Zij kunnen een cursus volgen bij een erkende organisatie voor taallessen.

Infofiches verder uitbreiden

In het kader van het samenwerkingsverband ‘BAM integratie’ werden reeds een aantal infofiches opgemaakt die mensen op een zeer eenvoudige en visuele manier wegwijs moeten maken binnen de gemeente. We breiden dit verder uit naar meer thema’s en maken deze infofiches ook digitaal beschikbaar op de website, zodat deze voor iedereen beschikbaar zijn.

 

Inburgeringsattesten actief promoten

De gemeente leidt nieuwkomers die zich vestigen in Borsbeek actief naar het Agentschap Integratie en Inburgering aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de inburgeringsattesten. Dit attest bevat onder andere een cursus Nederlands, maatschappelijke oriëntatie en loopbaanoriëntatie, één voor één zeer belangrijke onderdelen om een geslaagde integratie te bevorderen.

Communicatie en IT

Speerpunt: N-VA Borsbeek maakt werk van digitale dienstverlening

De gemeente is dringend toe aan een vernieuwe website die voldoet aan moderne noden. Deze moet opgemaakt worden vanuit het standpunt van de burger, zodat deze eenvoudig vindt waar hij of zij naar op zoek is.

Ook wordt er de nodige aandacht besteed aan een geïntegreerd E-gov platform, dat mee verwerkt wordt in de website. Dit moet ervoor zorgen dat mensen van thuis uit bepaalde documenten kunnen opvragen of hun kinderen kunnen inschrijven voor een zomerkamp, zonder dat zij zich hiervoor naar het gemeentehuis dienen te begeven. Op die manier hoeven ze niet aan te schuiven tijdens een drukke avondopening of een dag vrijaf te nemen om langs het gemeentehuis te komen. En de mensen die wel naar het gemeentehuis komen, moeten minder lang wachten en kunnen vlot verder geholpen worden.

Ook de integratie van een GIS (geografisch informatiesysteem) moet het mogelijk maken dat burgers eenvoudig melding kunnen maken van gebreken aan het openbaar domein. Dit kan zeer eenvoudig door het aanduiden op een kaart en het invullen van een aantal zeer eenvoudige vragen zodat de gemeentelijke diensten weten waar er werk aan de winkel is.

Tenslotte moet er ook een volwaardige mobiele versie van de website zijn zodat deze ook toegankelijk is via de smarthphone en tablet. Zo kan men bijvoorbeeld ook tijdens een wandeling door Fort 3 melding maken van een omgevallen boom.

Contactgegevens verzamelen voor doelgroepencommunicatie

De gemeente maakt actief werk van de inzameling van contactgegevens van alle inwoners en ondernemers in onze gemeente. Dit moet het mogelijk maken om gerichte communicatie te voeren indien er werken gepland zijn in een bepaalde straat of wijk of om mensen op de hoogte te brengen van interessante activiteiten.

Telkens een inwoner wiens gegevens we nog niet kennen zich aanmeldt aan het loket of gebruik maakt van de gemeentelijke website wordt hen gevraagd om digitale contactgegevens achter te laten. Als vanzelfsprekend wordt er zorg gedragen voor de beveiliging en privacy van deze contactgegevens.

Economie en werk

Gemeentelijk verkooppunt Borsbeekse cadeaucheques

De voorbije legislatuur werd er op voorzet van N-VA Borsbeek een cadeaucheque gelanceerd die bij een groot aantal Borsbeekse handelszaken kan ingeruild worden. Deze cadeaucheque wordt door de gemeente uitgedeeld als premie voor jubilarissen, bij geboortes, sportactiviteiten, enzovoort.

Om de steun aan de handelaars nog verder uit te breiden willen we de Borsbeekse cadeaucheque ook te koop gaan aanbieden via het gemeentelijk onthaal. Zo kunnen alle inwoners deze kopen als cadeautje voor Kerstmis, de verjaardag van oma of gewoon als leuke verrassing!

 

Vacatures en stageplaatsen via gemeentelijke infokanalen

Ook Borsbekenaren besteden elke dag (te)veel tijd in het verkeer, op weg naar en van het werk. Niets zo leuk als werken in eigen streek, dicht bij huis en met slechts een minimale verplaatsingstijd.

Om mensen een grotere kans te bieden om snel werk te vinden in de eigen gemeente stellen we onze gemeentelijke informatiekanalen ter beschikking van Borsbeekse ondernemingen om vacatures en stageplaatsen bekend te maken. Dit kan via een daarvoor bestemde pagina op onze gemeentelijke website en een vaste rubriek in het infoblad. 

Op die manier vinden misschien ook de vele enthousiaste leerlingen die in Borsbeek school lopen een geschikte stageplaats om de eerste stapjes te zetten op de arbeidsmarkt.

 

De gemeente sluit zich aan bij het digitaal horecaloket

De gemeente sluit zich aan bij het digitaal horecaloket dat uitgerold wordt door V-ICT-OR. Dit digitaal loket geeft handelaars de kans om alle attesten, regelgeving, premies, enzovoort van zowel de Vlaamse, federale als lokale overheid terug te vinden in één gemakkelijke tool.

Op die manier moeten horecaondernemers minder tijd verspillen aan administratie en kunnen ze zich meer concentreren op de corebusiness van hun zaak. Bovendien geeft het onze gemeenten ook een extra argument om nieuwe horeca aan te trekken en versterken we het beeld van Borsbeek als ondernemingsvriendelijke gemeente.

Inclusie en toegankelijkheid

De bibliotheek wordt volledig toegankelijk

Onze gemeentelijke bibliotheek is één van de gemeentelijke gebouwen bij uitstek waar toegankelijkheid prioriteit moet zijn. Iedereen heeft namelijk recht op toegang tot de nodige informatie en cultuur. Daarom willen we werk maken van een fysiek toegankelijke bibliotheek.

Dit betekent concreet dat we de deuren vervangen door schuifdeuren en de drempels weghalen zodat iedereen zelfstandig onze bib kan bezoeken! Ook de andere openbare gebouwen worden afgetoetst op hun toegankelijkheid en worden aangepast waar nodig.

 

Toegankelijke haltes van het openbaar vervoer

Hoewel gemeenten slechts een adviserende rol hebben bij de Lijn als het gaat over trajecten en frequenties van het openbaar vervoer, zijn ze wel verantwoordelijk voor de inrichting van de haltes. Het is dan ook ons doel om werk te maken van toegankelijke haltes. We verhogen hierbij de halte zodat ze komt te liggen op instaphoogte en brengen de bushalte ook op de rijbaan. Op die manier kan deze ingekort worden en creëeren we parkeerplaatsen en gaat het busvervoer ook vlotter aangezien ze niet meer hoeft in te voegen.

 

Inclusief spelen, ook voor onze jeugd

Bij de toekomstige aanleg en herinrichting van speeltuinen zorgen we ook voor inclusieve speeltoestellen. Dit zijn toestellen waar ook kinderen met een (fysieke) handicap gebruik van kunnen maken en zich op kunnen uitleven en amuseren, samen met hun vriendjes!

Mobiliteit en verkeersveiligheid

Speerpunt: Aanbrengen van fietssuggestiestroken in de August van Putlei

De August van Putlei is, voornamelijk tijdens de ochtend- en avondspits, een veelgebruikte fietsverbinding tussen Borsbeek en Antwerpen. Gezien het profiel van de straat zijn volwaardige fietspaden niet haalbaar.

Om ervoor te zorgen dat fietsers zo veilig mogelijk gebruik kunnen maken van deze straat, willen we werk maken van fietssuggestiestroken. Hierdoor krijgen de fietsers ook visueel duidelijk een plaats in deze straat en wordt het profiel van de straat visueel vernauwd, wat dan weer een positief effect heeft op de snelheid en het aantal inhaalbewegingen.

 

Speerpunt: Verkeersveiligheid aan de scholen aanpakken

Verkeer maken we samen.  Fietsers, autobestuurders, buschauffeurs, voetgangers, … Iedereen draagt zijn steentje bij tot een veiliger verkeer.

De voorbije jaren hebben we ingezet om de verkeersveiligheid rond de scholen te verhogen.

Eerst en vooral zijn we er in geslaagd een ploeg samen te stellen van een kleine 30 gemachtigd opzichters. Zij zorgen voor de veiligheid op en aan de 4 zebrapaden in de buurt van de scholen. Ook de politie houdt de verkeerssituaties nauwlettend in de gaten en treden daarbij preventief en repressief op waar nodig.

Naar aanleiding van de tijdelijke verhuis van de GBS De Klinker naar de drukke August van Putlei werd er een werkgroep van ouders, leerkrachten, politie en andere actoren opgericht. Deze werkgroep besprak tijdelijke maatregelen om zo de veiligheid te verhogen.

Structurele veranderingen werden er tot nu toe nog niet genomen omdat beide scholen in onze gemeente volop in verbouwingen zitten. Eerst moeten deze voltooid zijn en moet iedereen terug op zijn plaats zitten.

Dat belet niet dat we volop nadenken over mogelijke structurele aanpassingen.  We zijn met de gemeente geselecteerd om het Zero-label[1] te halen tegen 2030. Dat houdt in dat we gaan voor een verkeersveilige gemeente zonder doden en gewonden. Hierbij worden we vanaf juni gecoacht door het VSV, SAVE en de provincie. Het behalen van het Zero-label wordt een opdracht voor de komende legislatuur!

Op de scholen wordt er al veel aandacht gegeven aan lessen rond verkeersveiligeheid. De leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar krijgen elk jaar les rond de dode hoek. Heel wat studenten van het secundair worden dan weer in de Mobibus van het VSV ondergedompeld in de gevaren van onveilig gedrag in het verkeer. 

Nog een uitdaging is om een verkeereducatieve route door Borsbeek te ontwikkelen. Daar leren leerlingen fietsend op straat situaties inschatten en op een juiste manier te handelen.

[1] https://www.cathyberx.be/content/dam/cathy-berx/ZERO-label.pdf. 

 

Verbindingsweg tussen R11 en N10 moet sluipverkeer uit dorpskern houden

Het dossier van de verbindingsweg werd de voorbije jaren vanonder het stof gehaald en terug bovenaan de agenda gezet. Voor ons blijft de realisatie van de verbindingsweg een absolute noodzaak om een groot deel van het doorgaand verkeer uit onze dorpskern te houden. Er werd de voorbije jaren steun gezocht én gevonden bij de buurgemeenten en ook de Vlaamse overheid verbond zich ertoe de nodige centen opzij te zetten om deze weg te realiseren. Eind 2018 wordt een studie opgeleverd die de impact van deze weg in kaart brengt en dan is het finaal aan de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten om deze weg onverminderd aan te leggen.

 

Velo-stations of andere deelfietsen in Borsbeek introduceren

Wij pleiten ervoor om deelfietsen ook in Borsbeek te verwelkomen. Een aansluiting op het Velo-systeem dat in Antwerpen wordt gehanteerd zou een waardevolle aanvulling zijn in het fietsaanbod in onze gemeente. We zetten de onderhandelingen verder met de Stad Antwerpen om dit Velo-systeem ook in Borbeek te ontplooien.

 

Openbare parkings duidelijk aangeven

De verschillende gemeentelijke parkings dienen duidelijk aangegeven te worden door middel van wegwijzers. Op deze manier vinden mensen die minder gekend zijn in onze gemeente snel en eenvoudig de weg naar de verschillende parkings en hoeven ze niet te parkeren in de woonstraten.

Daarnaast blijft het een uitdaging om te zoeken naar plaatsen waar efficiëntiewinsten geboekt kunnen worden in het parkeren. De laterale parkeerplaatsen die recent werden aangebracht in de Eugeen Verelstlei tonen aan dat er soms met zeer eenvoudige ingrepen de parkeerdruk verlicht kan worden en parkeerplaatsen bijgecreëerd kunnen worden.

Daarnaast worden ook de nodige parkings rond Fort 3 aangebracht voor bezoekers zodat op termijn het binnenfort autovrij kan gemaakt worden. 

Zorgen voor voldoende toegankelijke parkeerplaatsen

Voldoende toegankelijke parkeerplaatsen zijn ook een must. We engageren ons om op alle openbare parkings te voldoen aan de wettelijke vereisten rond toegankelijk parkeren. Hierbij is niet enkel de aanleg van een toegankelijke parkeerplaats van belang, er wordt ook gelet op de nodige ruimte om in en uit te stappen en op de afstand tot publieke gebouwen. 

Het blauwboek dat adviesraad Borah hierrond heeft opgemaakt zal hierbij als leidraad dienen.

 

Fietsers sensibiliseren rond dragen fluovest en helm

Veiligheid in het verkeer is een taak van iedereen. Net zoals er nu reeds voor de leerlingen van onze scholen promotie wordt gevoerd rond het dragen van een fietshelm en fluovest, trekken we deze campagne ook verder open naar ouders en alle zwakke weggebruikers in onze gemeente. Een verhoogde zichtbaarheid, zeker in de donkere herfst- en wintermaanden, is enorm belanrijk voor iedereen die zich in het verkeer begeeft.

Onderwijs

De gemeente faciliteert structureel, netoverschrijdend overleg en acties

De voorbije jaren zijn er heel wat goede initiatieven opgezet door samenwerking tussen de verschillende scholen. We denken hierbij aan huiswerkbegeleiding, kriebelcontroles (controle op luizen), enzovoort. Deze netoverschrijdende initiatieven moeten behouden blijven en kunnen zelfs nog verder uitgebreid worden. Zo denken we bijvoorbeeld aan educatieve projecten rond groene plekjes in en rond de scholen die kunnen opgezet worden en kinderen leren een stukje groen te onderhouden.

 

Gemachtigd opzichters zorgen mee voor een veilige schoolomgeving

Als er één ding is waar we mogen prat op gaan, dan is het de grote groep vrijwilligers die zich elke dag inzetten als gemachtigd opzichter in de omgeving van één van onze scholen. Er werd de voorbije jaren sterk ingezet op het vinden en opleiden van deze mensen en we moeten er op blijven inzetten dat er steeds voldoende nieuwe mensen zich aansluiten. Op die manier verhogen we de veiligheid aan scholen op een bijzonder laagdrempelige en efficiënte manier!

 

Vakantieaanbod houdt jongeren ook in de zomer nuttig bezig

Ook tijdens de lange zomervakantie hechten we er belang aan dat jongeren zich voldoende kunnen ontspannen en zich nuttig kunnen bezig houden. De gemeente gaat dan ook actief op zoek naar partners die activiteiten, kampen en ander leuks kunnen organiseren. Naast het aantrekken van het nodige aanbod ondersteunen we deze organisaties in de communicatie en zorgen we ervoor dat de sociaal zwakkeren ook toegang hebben tot het aanbod.

Daarnaast behouden we onze succesvolle ‘op toer’ werking door op de vele speelpleintjes die onze gemeente rijk is, leuke spelletjes en sport te organiseren.

Openbaar domein, leefmilieu en duurzaamheid

Speerpunt: voetpaden, drempels en straten worden onder handen genomen

De voetpaden in onze gemeente zijn op heel wat plaatsen onbegaanbaar geworden door boomwortels die vele straatstenen omhoog duwen. Het is dan ook hoog nodig dat vele straten in onze gemeente onder handen genomen worden. Hiervoor is door de gemeentediensten een plan uitgewerkt, waarvoor de komende jaren een groot investeringsbudget dient worden uitgetrokken.

In 2018 wordt begonnen aan de Verbindingslaan, Manebruggestraat en Adrinkhovenlaan. Bomen die te groot geworden zijn worden uitgedaan en vervangen door bomen die beter geschikt zijn om in een straat te staan. De voetpaden worden volledig heraangelegd en er worden schuine drempels aangelegd aan oversteekplaatsen om gemakkelijk te kunnen oversteken met een rolstoel of kinderwagen.

Het mag dus duidelijk zijn, veilig begaanbare voetpaden is voor N-VA Borsbeek een absolute prioriteit!

Speerpunt: Wekelijkse ophaling restafvalzak tijdens zomermaanden

Borsbeek is een gemeente met vele, oudere appartementen. In deze appartementen werden geen bergplaatsen voor afval voorzien, waardoor heel wat Borsbeekse gezinnen hun afval moeten bewaren op een klein terras of soms zelfs in huis. Tijdens warme periodes in de zomer leidt dit tot een onaangename geurhinder en het aantrekken van ongedierte, wat best vermeden kan worden.

Bij nieuwbouwprojecten wordt er verplicht om wel de nodige ondergrondse containers te voorzien zodat het afval daar kan opgeslaan worden, maar bij vele bestaande woonblokken is het onmogelijk om deze ondergrondse containers in te passen.

N-VA Borsbeek pleit er daarom voor om de frequentie van de afvalophaling tijdens de zomermaanden te verhogen zodat mensen niet 2 weken met hun restafvalzak opgescheept zitten. We denken hierbij aan de periode juni tot en met september.

Daarnaast moet er nog steeds ingezet worden op het stimuleren van het gebruik van de GFT-zak. Deze afhaling gebeurt wekelijks en vele mensen zouden een volle restafvalzak eenvoudig kunnen vermijden door het (beter) gebruik van de GFT-zak.

 

Speerpunt: Heraanleg Lucien Hendrickxlei (plein van de watertoren) en Mertensplein

De voorbije jaren werd er reeds heel wat geïnvesteerd in de verschillende pleintjes en speeltoestellen in onze gemeente. Volgende legislatuur zijn er 2 pleinen die voor N-VA Borsbeek bovenaan de lijst staan, het Mertensplein en het plein aan de watertoren.

Het Mertensplein verdient een grondige aanpak van het basketplein en het voetbalveld, zodat deze terug goed bespeelbaar worden. Daarnaast moet ook de tussenliggende ruimte ingevuld worden zodat de naburige scouts en alle andere gebruikers een leuk pleintje hebben om op te ravotten.

Het Watertorenplein en de naastliggende Lucien Hendrickxlei dienen van plaats te worden gewisseld. Op deze manier werkt de baan vanzelf een stuk snelheidsremmend door de grotere bocht die er dient genomen te worden. Op die manier komt het plein ook aan de kant van de school te liggen, wat er voor kan zorgen dat kinderen ’s morgens veilig kunnen afgezet worden aan school.

Daarnaast vormt het nieuwe plein aan de school ook één geheel met het kerkplein, waardoor dit een ideale locatie wordt voor allerhande activiteiten.

Daarnaast dient de verdere opwaardering die de voorbije jaren werd ingezet van alle pleintjes verder gezet te worden.

 

De gemeente zet maximaal in op duurzaamheid

In Borsbeek wordt er ingezet op duurzaamheid op alle mogelijke vlakken. Zo wordt bij het aankoopbeleid duurzaamheid mee opgenomen als belangrijk criterium. Bij toekomstige vervangingen in het gemeentelijk wagenpark kiezen we zoveel mogelijk voor elektrische of hybride wagens en de verlichting in de openbare gebouwen wordt vervangen door led-verlichting.

Het recent goedgekeurde investeringsplan voor de openbare verlichting zorgt ervoor dat er de volgende jaren werk gemaakt wordt van led-verlichting op het openbaar domein. Deze moderne straatverlichting laat toe om eenvoudig de tijd en intensiteit in te stellen. Veilig en duurzaam dus!

Daarnaast willen we ook de titel van ‘Fair Trade gemeente’ behouden en blijven we werk maken van de verdere uitbouw van het beleid hierrond.

 

Onderhoud van de trage wegen en gemeentelijke pleintjes

Trage wegen zorgen ervoor dat voetgangers en fietsers zich op een makkelijke en veilige manier doorheen onze gemeente kunnen bewegen. Het reeds stevige netwerk van trage wegen is de voorbije jaren nog gevoelig uitgebreid en ook in de toekomst moeten waardevolle opportuniteiten gegrepen worden om dit netwerk verder uit te bouwen.

Daarnaast is ook het onderhoud van deze wegen van belang. Een groter aantal wegen betekent namelijk ook een steeds groter wordende nood aan onderhoud en reparaties. Er wordt dan ook de nodige tijd en mankracht uitgetrokken om deze plekken tiptop in orde te houden.

Ook de gemeentelijke pleintjes mogen niet uit het oog verloren worden. De voorbije jaren werd er reeds geïnvesteerd in de vervanging van de speeltoestellen op deze pleinen, het nodige onderhoud moet ervoor zorgen dat deze plekken trekpleisters blijven voor iedereen die er wil van genieten.

 

Heraanleg Schanslaan

De heraanleg van de Schanslaan wordt onverminderd uitgevoerd volgens de recent goedgekeurde plannen. Nadruk hierbij ligt op de aanleg van volwaardige fietspaden voor veilig fietsverkeer en een nauwer wegprofiel dat snelheid matigend werkt.

Borsbeek als diervriendelijke gemeente

Aan alle openbare gebouwen wordt een plek voorzien waar mensen hun trouwe viervoeter even kunnen laten wachten. Deze plekken worden duidelijk visueel aangegeven.

Daarnaast wordt het op zoveel mogelijk pleintjes en trage wegen toegelaten om met de hond te gaan wandelen. Deze dient natuurlijk aan de leiband gehouden te worden, zoals overal op het openbaar domein.

 

Ruimtelijke ordening

Conformiteitsattesten verhogen kwaliteit huurwoningen

Het systeem van conformiteitsattesten dat werd ingevoerd voorbije legislatuur wordt verder gezet. Het doel van deze attesten is ervoor te zorgen dat de kwaliteit van alle woningen in onze gemeente voldoende is. Op die manier wordt huisjesmelkerij en verloedering vlugger opgespoord en proactief afgestopt.

Verhuurders die weigeren zich binnen de vooropgestelde termijnen in regel te stellen door een conformiteitsattest aan te vragen, worden hiervoor beboet. Op die manier houden we het laagdrempelig voor eigenaars die meewerken en worden enkel de slechte leerlingen van de klas beboet.

 

Borsbeek neemt regierol op in ontwikkeling van grote projecten

De voorbije jaren is er sterk ingezet op de opmaak van een wooncodex die tot doel heeft om de woonkwaliteit in onze gemeente te bewaken. Tegelijk zien we ook meer en meer een tendens naar inbreidingsprojecten om de reeds aangesneden bouwruimte zo optimaal mogelijk in te vullen.

Om de leefbaarheid in onze gemeente de komende jaren te kunnen garanderen en ervoor te zorgen dat het bijkomende woningaanbod voldoende kwalitief is, zowel op niveau van de individuele wooneenheid als op het niveau van de gehele ontwikkeling, neemt de gemeente een regierol op in wat er nog kan ontwikkeld worden de komende jaren. Een mooi voorbeeld hiervan is de site De Laet, in het hart van onze gemeente, vlak naast het gemeentepark en het gemeentehuis. De gemeente heeft samen met experten en de huidige eigenaars de krijtlijnen vastgelegd van de mogelijke toekomstige ontwikkelingen op de binnengebied, met leefbaarheid en draagkracht als voornaamste parameters.

Ook voor eventuele andere, toekomstige sites moet het gemeentebestuur deze rol opnemen.

Sociaal beleid, welzijn en armoedebestrijding

Speerpunt: Buurtwerker brengt gemeente tot bij de burger

N-VA Borsbeek gaat voor een geïntegreerde aanpak van samenlevingsproblemen. Ons gemeentebestuur is nog nooit zo bereikbaar geweest via allerhande kanalen en tegelijk hebben vele burgers het gevoel dat kleine alledaagse problemen, zoals zwerfafval, nachtlawaai, voetpaden in slechte staat of kleine criminaliteit niet aangepakt worden.

Om hieraan tegemoet te komen, maken we werk van een gemeente die tot bij de burger komt, letterlijk. De aanwerving van een buurtwerker moet ervoor zorgen dat mensen een zeer duidelijk aanspreekpunt krijgen. Deze persoon zijn taak is een netwerk uit te bouwen in de verschillende Borsbeekse wijken.

De buurtwerker kan voor een aantal van de opgesomde problemen een eerste aanspreekpunt zijn voor inwoners. Het is dan zijn/haar taak om dit door te briefen naar de juiste diensten, zoals het wijkteam van de lokale politie, de dienst grondgebiedzaken of de sociale dienst. Samen met hen wordt er dan een juiste aanpak van de problemen opgemaakt.

Speerpunt: Borsbeek zet in op activering van mensen met een leefloon

N-VA gelooft zeer sterk in verantwoordelijkheid opnemen. Enkel door actief deel te nemen aan de maatschappij kan men zich ten volle ontplooien. Werken is dan ook de enige duurzame manier om uit de armoede te geraken en te blijven.

Hiervoor willen we inzetten op de standaard activering van mensen met een leefloon. In het beste geval wordt er samen met de cliënt zo snel mogelijk een betrekking gevonden in de reguliere economie, maar indien niet mogelijk moeten we ook tijdelijke taken vinden binnen de eigen diensten.

Indien werken nog niet onmiddellijk mogelijk is, moet er een duidelijk traject uitgestippeld worden in samenwerking met de cliënt. Dit GPMI (geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie) heeft als voornaamste doel de mensen klaar te maken voor de arbeidsmarkt. We pleiten er dan ook voor om standaard een GPMI op te starten indien iemand een leefloon ontvangt in Borsbeek.

Indien een GPMI opgezet wordt voor nieuwkomers in België worden er ook integratiedoelen mee opgenomen, zoals het volgen van taalcursussen en begeleiding om deel te nemen aan het wijk- en verenigingsleven.

De financiering vanuit de federale overheid in de vorm van artikel 60 en 61 helpt de gemeente om ook het financiële plaatje rond te krijgen.

 

De LEIF-kaart wordt actief gepromoot

De LEIF-kaart is nu reeds te verkrijgen bij de gemeentelijke dienst burgerzaken. Deze kaart geeft mensen de kans om zich op te geven als donor wanneer men komt te overlijden. De LEIF-kaart wordt zo breed mogelijk bekend gemaakt via gemeentelijke infokanalen en door de loketdiensten actief gepromoot.

 

Borsbeek voert zorgparkeren in

Bij zorgparkeren wordt de mogelijkheid gegeven aan burgers om hun oprit ter beschikking te stellen aan hulpverleners met RIZIV-nummer die in de buurt mensen komen behandelen. Door eenvoudig een sticker aan de garagepoort of het raam te kleven weten erkende zorgverleners dat ze daar kunnen parkeren tijdens een interventie. Deze zorgverleners krijgen op hun beurt ook een kaart die ze zichtbaar in de auto moeten leggen om duidelijk te maken dat ze ergens geparkeerd staan in het kader van zorgverlening. Op die kaart staat het GSM-nummer van de hulpverlener vermeld zodat die gecontacteerd kan worden indien de wagen plots toch zou verplaatst moeten worden. Zowel de stickers als de kaarten zullen kunnen aangevraagd worden in het gemeentehuis.

 

Rechtenverkenner wordt breed bekend gemaakt

De website rechtenverkenner.be geeft een online overzicht van alle sociale rechten zoals premies en voordelen voor kwetsbare groepen door de verschillende overheden. Het is een zeer eenvoudige en laagdrempelige manier om een zicht te krijgen op welke hulp men recht heeft. De rechtenverkenner wordt op onze eigen gemeentelijke website gepromoot en de gemeente zorgt ervoor dat alle gemeentelijke premies er ook mee opgenomen zijn.

 

Vereenzaming bij inwoners wordt actief aangepakt

De gemeente zorgt ervoor dat mensen die zich éénzaam voelen een aanspreekpunt hebben. Verschillende actoren kunnen hierbij een rol spelen, we denken hier niet alleen aan de seniorenconsulent, maar ook aan zorgverleners, een buurtwerker, vrijwilligers, enzovoort. Allemaal mensen die vanuit hun rol eenzaamheid kunnen detecteren en melden met als doel mensen naar de juiste ondersteuning toe te leiden.

Veiligheid

Speerpunt: Mobiele camera's worden ingezet tegen sluikstorten en overlast

Het is helaas in heel veel gemeenten een last en ook Borsbeek ontsnapt er niet aan. Een aantal plekken worden telkens opnieuw geconfronteerd met sluikstort, achtergelaten door medeburgers die lak hebben aan regels.

Om dit probleem te bestrijden willen we overgaan tot de aankoop van een aantal mobiele camera’s die kunnen ingezet worden op plekken die veelvuldig te maken krijgen met elke vorm van overlast, waaronder sluikstorten. Op die manier worden potentiële daders afgeschrikt en misschien zelfs vastgelegd op beeld zodat ze daarna vervolgd kunnen worden.

De gemeente blijft vanzelfsprekend ook inzetten op zachtere maatregelen zoals sensibiliseren via onder andere infofiches en het aanspreken en begeleiden van kleine overtreders.

Speerpunt: Verlichting op Zoomweg, Langbaan en Verlengde Schanslaan voor een veilig Fort 3

De voorbije jaren is er veel geïnvesteerd in Fort 3 om er het culturele en recreatieve hart van onze gemeente van te maken. Dit heeft er toe geleid dat er al heel wat meer leven in de brouwerij is in deze groen long vlakbij onze dorpskern.

Om ervoor te zorgen dat mensen zich ook tijdens de donkere maanden en in de late uurtjes veilig van en naar het Fort kunnen bewegen, brengen we meer verlichting aan op de hele Langbaan. Hetzelfde geldt voor de Zoomweg.

Ook die andere belangrijke toegangsweg, de Verlengde Schanslaan, wordt voorzien van meer en betere verlichting.

Maar ook binnenin het Fort brengen we verlichting aan op een aantal strategische plaatsen om de verenigingslokalen vlot en veilig toegankelijk te maken.

 

Speerpunt: BIN's zorgen voor veilige wijken

De gemeente heeft reeds een heel aantal goed werkende buurtinformatienetwerken. Om verder in te zetten op een sterker veiligheidsgevoel door sociale controle in elke wijk blijven we de BIN’s promoten en ondersteunen.

In de wijken waar nu nog geen BIN is, worden mensen actief aangesproken door buurtwerker en wijkpolitie om samen de handen in elkaar te slaan en een BIN op te richten. Het volledige Borsbeekse grondgebied wordt op die manier weer wat veiliger!

Vrije tijd

Speerpunt: N-VA Borsbeek gaat voor een Huis van het Kind

Ook in Borsbeek willen we meer inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen, jongeren en hun ouders.  Dat is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Met het Huis van het Kind stemmen we af op de noden en behoeften van onze Borsbeekse gezinnen.  Vraaggericht proberen dichtbij de gezinnen staan en laagdrempeligheid zijn daarbij cruciaal.

Gezinnen worden vandaag al door verschillende organisaties gesteund. De Huizen van het Kind zijn er om de krachten te bundelen en zo gezinnen nog beter te ondersteunen. Het gaat om een lokale samenwerking waarbinnen verschillende organisaties1 elkaar versterken.  Ze zorgen samen voor een aanbod ter ondersteuning van alle soorten - aanstaande, éénouder , nieuw samengesteld, …  - gezinnen met kinderen en jongeren.  Een enorme uitdaging met veel mogelijkheden. 

Voorbeelden van mogelijke ondersteuning zijn:

  • opvoedingsondersteuning
  • informatie rond goede kinderopvang en vakantieopvang
  • de strijd tegen kinderarmoede en kwetsbare jongeren
  • uitlenen van speelgoed
  • problemen inzake gezondheid, ontwikkeling, opvoeding en onderwijs bij kinderen vroegtijdig op te sporen, op te volgen en/of te verwijzen

In het huidige consultatiebureau van Kind en Gezin in de Corneel Smitslei bevindt zich al de opvoedingswinkel en een speel-o-theek.  Deze accommodatie is echter te klein om verder uit te breiden.  De komende jaren willen we op de site van Tirolerhof een echt Huis van het Kind ontwikkelen zodat Borsbeekse gezinnen daar terecht kunnen met hun vragen rond de ontwikkeling en de opvoeding van de kinderen.

Hier blijft het echter niet bij. Mits een aantal investeringen moet het mogelijk zijn om in het Tirolerhof nog andere functies te ontwikkelen, zoals een deel van cultureel centrum d’Archipel, een seniorenlokaal, enzovoort.

Kortom, Tirolerhof wordt het centrum van activiteiten in Borsbeek-West.

Borsbeek zet in op een geïntegreerd vrij tijdsaanbod voor iedereen

Het doel is om mensen zoveel mogelijk de kans te geven om deel te nemen aan sport en culturele activiteiten in Borsbeek én andere gemeenten. Hiervoor zetten we actief in op een overeenkomst met verschillende gemeenten en/of organisaties zodat mensen gebruik kunnen maken van een groot aanbod. Dit kan gaan om een bestaand systeem waarop we aansluiten, zoals de ‘Uitpas’ van ‘Uit in Vlaanderen’ of door zelf samen met anderen een nieuw in het leven te roepen.

Mensen kunnen een vrije tijdskaart aanvragen die hen toegang verschaft tot een breed aanbod aan activiteiten en, indien men daar recht op heeft, aan een sociaal tarief. Op die manier creëren we op eenvoudige wijze een groot cultureel en sportief aanbod voor iedereen dat dat wenst!

 

Zaal van Kempen versterkt aanbod aan culturele zalen

De komende jaren wordt er verder sterk geïnvesteerd in Fort 3, met een volledige vernieuwing van de linker zijcaponnière, alsook van de door iedereen gekende zaal ‘Van Kempen’. Deze mooie zaal is uitermate geschikt voor tentoonstellingen, lezingen, presentaties en nog zoveel meer. De ligging op het Fort maakt ook dat dit nog meer dan nu het hart wordt van het recreatiegebeuren in onze gemeente.

 

Sport na school biedt een sportief aanbod aan jongeren na de schooluren

De voorbije jaren werd er met de ‘sportsnack’ een aanbod gecreëerd voor de lagere schoolkinderen om ook na school deel te nemen aan een aantal leuke sportactiveitein. Dit initiatief verdient een uitbreiding gericht op middelbare scholieren. Zo is er in andere gemeenten nu reeds een sport-na-school aanbod waaraan we als Borsbeek een voorbeeld kunnen nemen.

 

Vrijwilligersbeleid wordt verder op punt gezet

De nota rond vrijwilligersbeleid die in 2017 werd goedgekeurd, wordt verder uitgevoerd. Er wordt ingezet op een actief wervingsbeleid om vrijwilligers toe te leiden naar de verschillende initiatieven. Daarnaast willen we de vrijwilligers ook in de kijker zetten, door hen van het nodige materiaal te voorzien en geregeld in de communicatiekanalen van de gemeente op te nemen. Zo zijn de Borsbeekse vrijwilligers overal herkenbaar.